Adatkezelési tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Óvodai és csoport eseményen készült álló-és mozgókép készítéséhez és felhasználásához kapcsolódóan

 

1.   Adatkezelő megnevezése

Zuglói Csicsergő Óvoda

1149 Budapest, Fráter György tér 12., Tel.: +36 1 794-7828

1148 Budapest, Wass Albert tér 13., Tel.: +36 1 796-9173

OM azonosító: 034548

Honlap: www.zugloicsicsergo.hu

E-mail: csicsergo@zugloiovoda.hu

Az Adatkezelő képviselője: Nagy Ildikó Mária intézményvezető

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Drávai Bernadett; e-mail: adatvedelem@zuglo.hu

2.  Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkör: Érintett személy képmása 
Cél: Álló-és mozgókép készítése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala az óvoda eseményeinek és ez által az óvodának másokkal történő megismertetése céljából

3.     Az adatkezelés jogalapja
Az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete; a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerint a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatinak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.


4.       A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatot más címzett részére.


5.       A személyes adat tárolásának ideje

Az Adatkezelő az álló-és mozgóképet a hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg, az adott nevelési év végéig.


6.       Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, meddig kezeli, kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait

6.2. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.

6.4. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja (..)

Érintetti jogairól teljes terjedelemben a GDPR-ból, különösen annak III. fejezetéből tájékozódhat teljes részletességgel, amely magyar nyelven elérhető több jogszabálygyűjteményben, továbbá az Európai Unió Hivatalos Lapja következő linkjén is: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.


7.       Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

- Emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is

- A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Budapest, 2020. szeptember 1.